Deneme title

Coğrafya

Anasayfa Coğrafya

Coğrafya

Bir bilim olarak coğrafya, insanın içinde yaşadığı doğal çevrenin özelliklerini, insan-doğal çevre etkileşimini ve bu etkileşim sonucu insanın ortaya koyduğu beşeri ve ekonomik etkinlikleri inceler. Coğrafya yeryüzündeki doğal oluşumları ve bunları belirleyen konu ve olayları açıklarken Fen Bilimlerinden; toplumsal, kültürel ve ekonomik konu ve olayları açıklarken Sosyal Bilimlerden yararlanır. Ayrıca Mustafa Kemal Atatürk: “Ben askeri meseleleri olduğu gibi, siyasi meseleleri de haritadan mütalaa ederim” derken bu bilimin önemini vurgulamıştır.

Coğrafya, insanlar ve yer (mekân) ile bunlar arasındaki ilişkiyi inceleyen bilimdir. Yani yer ve insanlar arasındaki ilişkiler coğrafyanın konusunu oluşturur. Coğrafya sadece yerlerin isimlerini ezberleme ve bunların dünya üzerinde nerede olduklarını gösterme değildir. Coğrafya, öğrencilerin çevrelerinde olanları anlamalarına ve insanın çevre ile etkileşimi hakkında bir anlayış geliştirmelerine yardımcı olur. Yerlerin isimlerini, lokasyonlarını ve özelliklerini bilmek, coğrafyanın temelini oluşturan unsurlardır.

Coğrafya öğretiminin genel amaçları şunlardır:

  • İnsan – doğa ilişkisi çerçevesinde coğrafi sorgulama becerileri kazanır.
  • Evrene ait temel unsurları yaşamla ilişkilendirir.
  • Doğal ve beşerî sistemlerin işleyiş ve değişimini kavrar.
  • Yakın çevresinden başlayarak ülkesine ve dünyaya ait mekânsal değerlere sahip çıkma bilinci geliştirir.
  • Ekosistemin işleyişine yönelik sorumluluk bilinci geliştirir.
  • Doğa ve insanın uyumlu birlikteliği ve sürekliliği için mekânsal planlamanın önemini kavrar.
  • Doğal ve beşerî kaynakların kullanımında “tasarruf bilinci” geliştirir.
  • Bölgesel ve küresel düzeyde etkin olan çevresel, kültürel, siyasi ve ekonomik örgütlerin uluslararası ilişkilerdeki rolünü kavrar.
  • Coğrafi birikim ve sentez ülkesi olan Türkiye’nin bölgesel ve küresel ilişkiler açısından konum özelliklerini kavrayarak sahip olduğu potansiyelin bilincine varır.
  • Coğrafi değerlerin “vatan bilincinin” kazanılmasındaki önemini özümser.